Brady Bacon (99) and Donny Schatz (15) (Serena Dalhamer photo)

Brady Bacon (99) and Donny Schatz (15) (Serena Dalhamer photo)

Brady Bacon (99) and Donny Schatz (15) (Serena Dalhamer photo)

Brady Bacon (99) and Donny Schatz (15) (Serena Dalhamer photo)