Blake Hahn (52) and Gary Floyd (58) (Serena Dalhamer photo)

Blake Hahn (52) and Gary Floyd (58) (Serena Dalhamer photo)

Blake Hahn (52) and Gary Floyd (58) (Serena Dalhamer photo)

Blake Hahn (52) and Gary Floyd (58) (Serena Dalhamer photo)