Sam Hafertepe Jr (15H) and Sammy Swindell (3) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Sammy Swindell (3) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Sammy Swindell (3) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Sammy Swindell (3) (Serena Dalhamer photo)