_MG_5459

_MG_5459

Logan Seavey and crew. (Jim Denhamer photo)

Logan Seavey and crew. (Jim Denhamer photo)