IMG_9483

IMG_9483

Kraig Kinser (#11K), Anthony Macri (#39), and Spencer Bayston (#39). (Jim Denhamer photo)

Kraig Kinser (#11K), Anthony Macri (#39), and Spencer Bayston (#39). (Jim Denhamer photo)