IMG_9818

IMG_9818

Bill Balog (#17B), Kerry Madsen (#2), Kraig Kinser, #11K), and Paul McMahan (#13). (Jim Denhamer photo)

Bill Balog (#17B), Kerry Madsen (#2), Kraig Kinser, #11K), and Paul McMahan (#13). (Jim Denhamer photo)