eldon MO_DSC0432_2996

eldon MO_DSC0432_2996

Sammy Swindell (#1) and Lynton Jeffrey (#83). (Mark Funderburk photo)

Sammy Swindell (#1) and Lynton Jeffrey (#83). (Mark Funderburk photo)