IMG_2196

IMG_2196

Lee Underwood (#24) and Keith Sheffer Jr. (#86). (Jim Denhamer photo)

Lee Underwood (#24) and Keith Sheffer Jr. (#86). (Jim Denhamer photo)