IMG_3451

IMG_3451

Jay Steinebach (#10S) and Ryan Ruhl (#71H). (Jim Denhamer photo)

Jay Steinebach (#10S) and Ryan Ruhl (#71H). (Jim Denhamer photo)