J003_0130

J003_0130

Shayne Alach upside down. (Serena Dalhamer Photo)