Skylar Prochaska (35) and Kasey Kahne (9T) (Serena Dalhamer photo)

Skylar Prochaska (35) and Kasey Kahne (9T) (Serena Dalhamer photo)

Skylar Prochaska (35) and Kasey Kahne (9T) (Serena Dalhamer photo)