J129_0060

J129_0060

Tim Kaeding (3), Kraig Kinser (11K), and Shane Stewart (2) (Serena Dalhamer photo)

Tim Kaeding (3), Kraig Kinser (11K), and Shane Stewart (2) (Serena Dalhamer photo)