Sam Hafertepe Jr (15H) and Blake Hahn (52) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Blake Hahn (52) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Blake Hahn (52) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Blake Hahn (52) (Serena Dalhamer photo)