J360_0285

J360_0285

Bryan Clauson. (Serena Dalhamer Photo)