Blonde Tops Gerster to Win AVSS Feature at New Paris

Jason Blonde. (Bob Buffenbarger Photo)

Auto Value Bumper to Bumper Sprint Car Series
New Paris Speedway
New Paris, IN
Saturday July 7, 2018
Qualifying

1. 07l – Ryan Litt, 11.549
2. 50m – Brian Gerster, 11.669
3. 10 – Chris Neuenschwander, 11.816
4. 26 – Aaron Pierce, 11.940
5. 22 – Derek Snyder, 11.977
6. 26b – Jeff Bloom, 12.000
7. 42 – Jason Blonde, 12.021
8. 75c – Jerry Caryer, 12.172
9. 99 – Jason Cox, 12.176
10. 11g – Tom Geren Jr., 12.441
11. 27 – Chris Jagger, 12.584
12. 0 – Doug Dietsch, 12.623
13. 43 – Jim Payne, 12.740
14. 5 – Don Dietsch, 0.000

Heat Race #1:
1. 42 – Jason Blonde
2. 99 – Jason Cox
3. 22 – Derek Snyder
4. 07l – Ryan Litt
5. 10 – Chris Neuenschwander
6. 27 – Chris Jagger
7. 43 – Jim Payne

Heat Race #2:
1. 26 – Aaron Pierce
2. 50m – Brian Gerster
3. 11g – Tom Geren Jr.
4. 75c – Jerry Caryer
5. 26b – Jeff Bloom
6. 5 – Don Dietsch
7. 0 – Doug Dietsch

Feature:
1. 42 – Jason Blonde
2. 75c – Jerry Caryer
3. 50m – Brian Gerster
4. 26b – Jeff Bloom
5. 07l – Ryan Litt
6. 22 – Derek Snyder
7. 26 – Aaron Pierce
8. 10 – Chris Neuenschwander
9. 11g – Tom Geren Jr.
10. 5 – Don Dietsch
11. 27 – Chris Jagger
12. 43 – Jim Payne
13. 99 – Jason Cox
14. 0 – Doug Dietsch