IMG_2625

IMG_2625

Clinton Boyles. (Jim Denhamer photo)

Clinton Boyles. (Jim Denhamer photo)