00

00

Jordon Welch (#23J) and Shane Obanion (#33S). (Jim Denhamer photo)

Jordon Welch (#23J) and Shane Obanion (#33S). (Jim Denhamer photo)