IMG_0919

IMG_0919

Keith Sheffer Jr. (#86) and Mike Galdja (#00). (Jim Denhamer photo)

Keith Sheffer Jr. (#86) and Mike Galdja (#00). (Jim Denhamer photo)