1R7A3619

1R7A3619

David Gravel (2), Shane Hopkins (51) and Tim Kaeding (42X) (Serena Dalhamer photo)