J362_0004

J362_0004

Bryan Clauson. (Serena Dalhamer Photo)