Joey Saldana (26) and Kasey Kahne (4) (Serena Dalhamer photo)

Joey Saldana (26) and Kasey Kahne (4) (Serena Dalhamer photo)

Joey Saldana (26) and Kasey Kahne (4) (Serena Dalhamer photo)

Joey Saldana (26) and Kasey Kahne (4) (Serena Dalhamer photo)