Blake Hahn (52) and Seth Bergman (23) (Serena Dalhamer photo)

Blake Hahn (52) and Seth Bergman (23) (Serena Dalhamer photo)

Blake Hahn (52) and Seth Bergman (23) (Serena Dalhamer photo)

Blake Hahn (52) and Seth Bergman (23) (Serena Dalhamer photo)