IMG_2635

IMG_2635

Clinton Boyles. (Jim Denhamer photo)

Clinton Boyles. (Jim Denhamer photo)