IMG_6661

IMG_6661

Phil Gressman (#7c) and Frank Neill (#88N). (Jim Denhamer photo)

Phil Gressman (#7c) and Frank Neill (#88N). (Jim Denhamer photo)