Josh Baughman (17B) and Sam Hafertepe Jr (15H) (Serena Dalhamer photo)

Josh Baughman (17B) and Sam Hafertepe Jr (15H) (Serena Dalhamer photo)

Josh Baughman (17B) and Sam Hafertepe Jr (15H) (Serena Dalhamer photo)

Josh Baughman (17B) and Sam Hafertepe Jr (15H) (Serena Dalhamer photo)