IMG_5407

IMG_5407

Tanner Carrick (#71) and Shane Golobic (#17). (Jim Denhamer photo)

Tanner Carrick (#71) and Shane Golobic (#17). (Jim Denhamer photo)