IMG_0938

IMG_0938

Kevin Thomas Jr. (#19) and Travis Hery (#21). (Jim Denhamer photo)