J362_0024

J362_0024

Jonathan Allard. (Serena Dalhamer Photo)