IMG_4213

IMG_4213

Kyle Poortenga (#84) and Keith Sheffer Jr. (#86). (Jim Denhamer photo)

Kyle Poortenga (#84) and Keith Sheffer Jr. (#86). (Jim Denhamer photo)