IMG_6042

IMG_6042

James McFadden (#9) and Chad Kemenah (#K4). (Jim Denhamer photo)

James McFadden (#9) and Chad Kemenah (#K4). (Jim Denhamer photo)