IMG_3491

IMG_3491

Kevin Thomas Jr. (#56) and Chris Windom (#17). (Jim Denhamer photo)

Kevin Thomas Jr. (#56) and Chris Windom (#17). (Jim Denhamer photo)