Sam Hafertepe Jr (15H) and Kasey Kahne (83) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Kasey Kahne (83) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Kasey Kahne (83) (Serena Dalhamer photo)

Sam Hafertepe Jr (15H) and Kasey Kahne (83) (Serena Dalhamer photo)